top of page
15.png

A carta da Xustiza no Tarot é unha das máis poderosas e impactantes en termos do seu simbolismo e significado. Representa a xustiza divina, o equilibrio, a rectitude e a orde cósmica. A Xustiza é a encargada de equilibrar o karma, impartir xustiza e manter a harmonía no universo.

 

A figura central da carta habitualmente é unha muller que porta unha espada nunha man e unha balanza na outra. A espada representa a forza da lei e a verdade, mentres que a balanza simboliza o equilibrio e a imparcialidade. Nalgúns casos, a muller tamén está vendada, o que simboliza a obxectividade e a imparcialidade.

 

A carta da Xustiza tamén é un recordatorio de que as nosas accións teñen consecuencias e que debemos asumir a responsabilidade dos nosos actos. A Xustiza dinos que debemos vivir de acordo con as leis universais e a moralidade, e que seremos xulgados en base ás nosas accións.

Esta carta tamén pode indicar un período de toma de decisións importantes, nos que é necesario avaliar coidadosamente as opcións e considerar as consecuencias a longo prazo. A Xustiza dinos que debemos tomar decisións xustas e equilibradas, e que debemos ser conscientes das repercusións das nosas accións.

 

Nalgúns casos, a carta da Xustiza pode suxerir unha situación legal ou de xuízo, na que se necesitará un xuízo xusto e imparcial. Tamén pode indicar a necesidade de buscar a axuda dun avogado ou un asesor legal.

 

A carta da Xustiza tamén pode aparecer cando se necesita unha maior claridade e obxectividade nunha situación. En lugar de permitir que as emocións nublen o noso xuízo, debemos tratar de ser imparciais e ver as cousas con claridade.

 

En resumo, a carta da Xustiza no Tarot representa a necesidade de equilibrio, xustiza e obxectividade nas nosas vidas. Lémbranos que as nosas accións teñen consecuencias e que debemos vivir de acordo ca lei universal e a moralidade. Tamén pode indicar un período de toma de decisións importantes ou a necesidade de buscar unha solución xusta e imparcial nunha situación complicada.

A carta da Xustiza no amor suxire a necesidade de equilibrio e harmonía nas relacións. Pode indicar o fin dunha relación inxusta ou desigual, ou a necesidade de tomar decisións xustas e racionais no amor. Tamén pode significar a necesidade de asumir a responsabilidade dos nosos propios erros e actitudes nas relacións.

 

En xeral, a Xustiza lémbranos que todas as nosas accións teñen consecuencias e que debemos ser xustos e honestos nas nosas relacións amorosas para ter unha conexión verdadeira e duradeira.

A carta da Xustiza no tarot para temas de diñeiro suxire que se deben tomar decisións baseadas na obxectividade e a imparcialidade.  É importante ser xustos no manexo dos recursos e evitar os extremos da avaricia ou a xenerosidade excesiva. Tamén pode indicar a necesidade de establecer un equilibrio nas finanzas e de pagar débedas pendentes para evitar posibles consecuencias legais ou financeiras. A Xustiza no tarot pode ser un chamado a tomar decisións sabias e éticas no manexo do diñeiro para garantir a estabilidade financeira a longo prazo.

A carta da Xustiza no Tarot pode indicar que se está avaliando unha situación laboral e estanse tomando decisións importantes en relación á mesma. Pode indicar un enfoque na xustiza e a equidade no lugar de traballo, así como unha necesidade de tomar medidas concretas para resolver calquera problema ou inxustiza que se presente. Tamén pode suxerir que se está tomando unha posición máis equilibrada en relación á carreira ou que se están facendo axustes necesarios para lograr un maior equilibrio entre o traballo e a vida persoal.

A carta da Xustiza na lectura do tarot en relación coa familia e amigos, pode indicar a necesidade de equilibrio e harmonía nas relacións interpersoais. Pode haber un chamado á resolución de conflitos e á procura de solucións xustas e equitativas. Tamén pode ser unha chamada para asumir responsabilidade e actuar con integridade nas nosas relacións. Esta carta pode indicar que se necesitan decisións firmes e accións xustas para protexer aos seres queridos e manter a harmonía nas nosas relacións persoais.

A carta da Xustiza en relación coa saúde indica a necesidade de atopar un equilibrio e harmonía na nosa vida física, emocional e mental. Pode sinalar que se necesitan tomar decisións importantes e responsables para manter unha boa saúde e benestar. Tamén pode indicar a necesidade de buscar tratamentos xustos e equitativos para calquera condición de saúde. Esta carta tamén pode sinalar que se necesita facer fronte a calquera situación de saúde de maneira xusta e ética, e que é importante tomar medidas para asegurar a recuperación e a curación completa.

 

En xeral, a Xustiza na saúde sinala a importancia de tomar responsabilidade por nosa propia saúde e facer o que é correcto e xusto para nós mesmos e para os demais.

15.png

Cando a carta da Xustiza aparece ao revés nunha lectura do tarot, pode indicar desequilibrios, inxustizas e falta de responsabilidade persoal.  É importante lembrar que esta carta representa o equilibrio e a harmonía, e cando aparece ao revés, pode indicar que estas calidades están ausentes na situación que se está avaliando.

 

No ámbito do amor, a carta da Xustiza ao revés pode indicar un desequilibrio na relación. Pode ser que unha persoa estea a dar máis que a outra, ou que haxa mentiras ou falta de compromiso. Tamén pode haber unha sensación de falta de xustiza ou equidade na relación.

É importante examinar as accións e motivacións de cada persoa na relación para atopar a forma de restablecer o equilibrio.

 

No ámbito do diñeiro, a carta da Xustiza ao revés pode indicar unha mala xestión financeira, a falta de equidade nas transaccións ou unha situación na que unha persoa está a ser enganada ou estafada. Pode haber unha sensación de inxustiza en canto aos ingresos ou gastos.

É importante avaliar a situación financeira actual e tomar medidas para corrixir calquera desequilibrio.

No ámbito do traballo, a carta da Xustiza ao revés pode indicar unha falta de equidade no lugar de traballo, como a discriminación, o acoso ou a falta de recoñecemento dos logros e esforzos dos traballadores. Pode haber unha sensación de que as cousas non están a ser tratadas de maneira xusta ou que hai unha falta de igualdade nas oportunidades e beneficios laborais. É importante avogar polos dereitos e facer fronte a calquera inxustiza no lugar de traballo.

 

No ámbito da familia e as amizades, a carta da Xustiza ao revés pode indicar un desequilibrio nas relacións persoais. Pode haber unha sensación de que unha persoa está a dar máis que a outra, ou que as accións de alguén están a causar conflitos e desequilibrios nas relacións. É importante examinar os patróns de comportamento e tomar medidas para restablecer o equilibrio e a harmonía nas relacións.

 

No ámbito da saúde, a carta da Xustiza ao revés pode indicar un desequilibrio na saúde física ou mental. Pode haber unha sensación de que o corpo ou a mente non están a funcionar de maneira equilibrada, ou que hai unha falta de equidade no acceso aos recursos de saúde. É importante tomar medidas para restablecer o equilibrio e a harmonía na saúde.

 

En xeral, cando a carta da Xustiza aparece ao revés nunha lectura do tarot, é importante prestar atención a calquera desequilibrio ou falta de equidade na situación que se está avaliando. É necesario examinar coidadosamente as accións e motivacións de todas as persoas involucradas e tomar medidas para restablecer o equilibrio e a harmonía na situación. A xustiza é importante en todos os ámbitos da vida, e é necesario traballar para asegurar que todos sexan tratados de maneira xusta e equitativa.

Navy Dark Modern Web Developer LinkedIn Banner (2).png
bottom of page