top of page
19.png

Na  marioria das barallas a carta do Tarot do Xuízo, tamén coñecida como A Chamada ou O Renacemento, representa un momento de decisión e avaliación na vida dunha persoa. A imaxe na carta mostra a figuras emerxendo das súas tumbas para responder á chamada do anxo que soa a trompeta do xuízo final.

A figura central do anxo simboliza o espertar da conciencia e a necesidade de tomar decisións importantes na vida. O son da trompeta representa unha chamada á acción e á responsabilidade persoal. A figura do anxo tamén representa a xustiza divina e a necesidade de responder polas nosas accións na vida. ​

 

O simbolismo das tumbas abertas e as figuras emerxendo delas suxire a necesidade de liberarse de vellas formas de pensar e actuar e de deixar atrás o pasado. É un momento de renacemento e transformación persoal no que se debe deixar ir o pasado para avanzar cara a un futuro mellor. O simbolismo cristián na carta tamén suxire a importancia da fe e a espiritualidade na vida dunha persoa. A figura do anxo representa unha conexión co divino e a necesidade de buscar a orientación e a axuda dunha forza superior en momentos de toma de decisións importantes.

En resumo, a carta do Tarot do Xuízo simboliza un momento de avaliación e toma de decisións na vida dunha persoa. É un chamado á acción e á responsabilidade persoal, así como un momento de liberación do pasado e de renacemento persoal. A figura do anxo representa a xustiza divina e a necesidade de buscar orientación e axuda dunha forza superior en momentos de dificultade e toma de decisións importantes.

No amor, a carta do Tarot do Mundo simboliza o final dun ciclo e a culminación dunha relación exitosa. Pode indicar unha relación feliz e harmoniosa na que ambas as partes senten completas e satisfeitas. A figura central representa a unión dos opostos e a harmonía do universo, o que suxire que a relación se basea na igualdade e o equilibrio.

En xeral, esta carta é un sinal positivo no amor e suxire que a relación está nun bo lugar e estase movendo cara a unha culminación satisfactoria.

En termos financeiros, a carta do Tarot do Mundo simboliza o éxito e a realización. Indica un momento no que se completaron con éxito proxectos financeiros e alcanzáronse as metas financeiras desexadas. A figura central da carta representa a totalidade e a plenitude, o que suxire que todas as áreas financeiras da vida están en equilibrio e harmonía.

En xeral, esta carta é un sinal positivo para as finanzas e suxire que se está nun bo lugar e pódense esperar recompensas financeiras satisfactorias polo traballo duro e a perseveranza.

No traballo, a carta do Tarot do Mundo simboliza o éxito, a realización e o logro dos obxectivos profesionais. Indica un momento no que se completaron con éxito proxectos laborais e alcanzáronse as metas desexadas. A figura central da carta representa a totalidade e a plenitude, o que suxire que todas as áreas laborais da vida están en equilibrio e harmonía.

En xeral, esta carta é un sinal positivo no traballo e suxire que se está nun bo lugar profesionalmente e pódense esperar recompensas satisfactorias polo traballo duro e a perseveranza.

En termos de familia e amizades, a carta do Tarot do Mundo simboliza a realización e a plenitude nas relacións persoais. Indica un momento no que se estableceron relacións satisfactorias e logrouse a harmonía e a unión nas relacións persoais. A figura central da carta representa a unión dos opostos e a harmonía do universo, o que suxire que as relacións persoais están en equilibrio e equidade. En xeral, esta carta é un sinal positivo no ámbito familiar e de amizades e suxire que se pode esperar unha sensación de realización e satisfacción nestas relacións.

En termos de saúde, a carta do Tarot do Mundo simboliza a plenitude e a recuperación total despois dunha enfermidade ou un período de mala saúde. Indica un momento no que se alcanzou unha boa saúde e logrouse un equilibrio e unha harmonía no benestar físico e mental. A figura central da carta representa a totalidade e a plenitude, o que suxire que todas as áreas da saúde están en equilibrio e equidade.

En xeral, esta carta é un sinal positivo na saúde e suxire que se pode esperar unha sensación de realización e benestar na saúde.

19.png

Cando a carta do Tarot do Mundo aparece ao revés, o seu significado pode cambiar significativamente. En lugar de simbolizar o éxito, a realización e o logro de obxectivos, pode indicar unha sensación de estancamento, insatisfacción e falta de logros. Tamén pode indicar un desequilibrio en diferentes áreas da vida, o que pode causar unha sensación de malestar.

En termos de amor, a carta do Mundo ao revés pode indicar unha sensación de insatisfacción na relación e unha falta de harmonía e equilibrio na parella. Pode haber problemas de comunicación ou unha sensación de estancamento na relación, o que pode levar á frustración e a desilusión.

En termos financeiros, a carta do Mundo ao revés pode indicar problemas nos proxectos financeiros e unha falta de éxito nos mesmos. Pode haber dificultades para completar proxectos e lograr metas financeiras, o que pode levar á frustración e a desesperación.

No ámbito laboral, a carta do Mundo ao revés pode indicar unha sensación de estancamento na carreira profesional e a falta de logros. Pode haber dificultades para avanzar na carreira ou para completar proxectos laborais, o que pode levar á frustración e a desilusión.

En termos de relacións familiares e amizades, a carta do Mundo ao revés pode indicar problemas de comunicación e unha falta de harmonía e equilibrio nas relacións persoais. Pode haber dificultades para establecer relacións satisfactorias e para manter unha sensación de unidade e plenitude nas relacións.

En termos de saúde, a carta do Mundo ao revés pode indicar problemas de saúde e unha falta de benestar físico e mental. Pode haber dificultades para alcanzar a plenitude e o equilibrio na saúde, o que pode levar á sensación de insatisfacción e malestar. ​

En xeral, cando a carta do Tarot do Mundo aparece ao revés, é un sinal de que é necesario traballar para restaurar o equilibrio e a harmonía en diferentes áreas da vida. Pode ser necesario facer cambios na forma de abordar diferentes situacións e ser máis consciente das necesidades e os desexos propios e dos demais. É importante lembrar que o camiño cara á realización e o éxito pode ter obstáculos, pero con paciencia, perseveranza e unha actitude positiva pódese superalos e alcanzar unha sensación de plenitude e equilibrio en todas as áreas da vida.

Navy Dark Modern Web Developer LinkedIn Banner (2).png
bottom of page